.

 

Stadgar 

Släktföreningen Stenström från Halland 

 
 

antagna vid släktmöte den 8 augusti 1997

 
 

§

Föreningens firma är Släktföreningen Stenström från Halland.

§ 2

Släktföreningen Stenström från Halland har till ändamål

·      att verka för sammanhållning inom släkten

·      att tillvarata gemensamma släktintressen

·      att bedriva forskning om släkten och dess historia samt sammanställa och sprida resultaten.

§ 3

Till medlem kan antas varje ättling till Anders Svensson (död 1760) och Kjerstin Jönsdotter (död 1779) från Kvibille socken i Halland. Som medlemmar kan också antas ättlingars make/maka (eller motsvarande) samt ättlingars adoptivbarn och fosterbarn.

§ 4

Medlemmar skall erlägga en medlemsavgift med det belopp som det allmänna släktmötet beslutar. Avgiften erläggs på det sätt som föreningens styrelse beslutar.

§ 5

Föreningens angelägenheter omhänderhas av en styrelse, bestående av en ordförande, fem andra ledamöter och fyra suppleanter. Ordföranden och övriga styrelseledamöter utses på ett allmänt eller ett extra släktmöte med mandatperiod fram till dess nästa allmänna släktmöte hållits.

     Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt de övriga funktionärer som den anser sig behöva.

     Styrelsen uppbär inget arvode.

 

Det åligger styrelsen särskilt

·      att verka för att forskning kring släkten och dess historia bedrivs och att resultaten sprids

·      att förvalta och ansvara för föreningens penningmedel, för dess arkiv och övriga egendom.

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Suppleanterna kallas till sammanträdena. De har rätt att delta i ärendenas handläggning men inte att utöva rösträtt om de inte medverkar som ersättare för en ordinarie ledamot.

     Vid sammanträdena skall protokoll föras.

§ 6

En revisor och två suppleanter skall utses vid allmänt eller extra släktmöte för tiden fram till dess nästa allmänna släktmöte hållits.

     Revisorn uppbär inget arvode.

§ 7

Till styrelseledamot och suppleant kan endast den antas som är medlem i föreningen.

 

§ 8

Styrelsen har rätt att utse de utskott och arbetsgrupper som den anser sig behöva.

     Styrelsen skall ha ett protokollfört möte minst en gång om året. I händelse av telefonsammanträde skall alla ordinarie ledamöter justera protokollet.

§ 9

Ordföranden skall representera föreningen utåt och i övrigt leda styrelsens arbete så att släktmötets beslut verkställs och föreningens målsättning uppnås.

§ 10

Räkenskaperna avslutas per kalenderår och skall före den 15 februari följande år tillsammans med styrelsens protokoll lämnas till revisorn. Denne skall före den 15 mars till ordföranden överlämna en revisionsberättelse samt räkenskaperna och protokollen.

§ 11

Ett allmänt släktmöte sammanträder minst vart femte år vid den tid och på den plats som styrelsen bestämmer.

     Vid släktmötet har varje medlem rätt att delta och utöva rösträtt med en röst per betald medlemsavgift. Den som röstar måste dock ha fyllt 15 år. En frånvarande röstberättigad medlem har rätt att genom fullmakt skriftligt överlåta sin rösträtt på en närvarande medlem; ingen får dock utöva rösträtt med mer än sammanlagt tre röster.

     Val och beslut sker genom öppen omröstning om inte medlemmarna på mötet enhälligt beslutar annorlunda. Val av mötesordförande och mötessekreterare sker alltid genom öppen omröstning.

     Vid lika röstetal avgörs val genom lottning; i andra frågor har mötesordföranden utslagsröst vid lika röstetal.

     I val av revisor och revisorssuppleanter får styrelsens ledamöter inte delta.

 

Vid det allmänna släktmötet skall följande ärenden förekomma:

a)  Val av mötesordförande och mötessekreterare

b)  Val av två justeringsmän

c)  Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna

d)Upprättande och justering av röstlängd

e)  Styrelsens berättelse

f)  Revisorns berättelse

g)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

h)  Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av brist

i)   Bestämmande av årsavgift

j)   Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

k)  Val av revisor och revisorssuppleanter

l)   Val av valberedning bestående av tre ledamöter

m)Övriga frågor som hänskjutits till mötet av styrelsen eller som skriftligen anmälts hos ordföranden senast tre månader före släktmötet. Över ett sådant ärende skall det föreligga ett yttrande av styrelsen.

n)  Övriga frågor som mötet beslutar behandla. Härvid får inga bindande beslut fattas i ärenden som medför större kostnader för föreningen.

§ 12

Ett extra släktmöte sammankallas om styrelsen finner det nödvändigt eller om minst 1/5 av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det. Kallelse till ett allmänt och ett extra släktmöte sänds till föreningens medlemmar minst fyra veckor före mötet.

§ 13

För ändring av dessa stadgar fordras att beslut därom fattas på ett allmänt släktmöte med minst 2/3 av de avgivna rösterna. I kallelsen till släktmötet skall förslaget till stadgeändring finnas med.

     För föreningens upplösning fordras att beslut därom fattas med minst 2/3 av de avgivna rösterna vid två på varandra följande släktmöten, varav det ena skall vara ett allmänt släktmöte. De två mötena skall äga rum med minst ett års mellanrum.

     I kallelsen till ett släktmöte där ett förslag om upplösning av föreningen skall behandlas, skall anges att ett sådant förslag föreligger.

     En medlem som inte kan närvara vid ett släktmöte där frågan om upplösning av föreningen skall behandlas och som inte röstar genom fullmakt har rätt att skriftligen avge sin röst till föreningen eller till mötets ordförande.

§ 14

Efter ett första beslut om föreningens upplösning skall styrelsen samråda med riksarkivet om den framtida förvaringen av föreningens protokoll och övriga handlingar.

     Vid föreningens upplösning tillfaller eventuella tillgångar Kvibille församling eller den institution eller det ändamål som släktmötet med tre fjärdedels majoritet beslutar om på det andra släktmöte som behandlar föreningens upplösning enligt § 13, andra stycket.

§ 15

Föreningen kan vid ett allmänt släktmöte besluta att kalla en medlem till hedersledamot. Ett sådant beslut skall vara enhälligt.

 

 
     

Släktföreningen Stenström från Halland

 

Släkten Stenström

Släktgrenar

Hur är vi släkt?

Efterlysningar

 

 

 facebook-logo-liten.jpg

 Den nya släktboken!

omslagsbild-slaktbok.jpg

 

Bild sidhuvud: Vigselbok från Kvibille 1731. Giftemål mellan Anders Svensson och Kerstin Jönsdotter

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.